Opłaty za żłobek

 

Opłata za pobyt dziecka w Żłobku Smyk w roku szkolnym 2020/2021

Opłata stała (czesne) – 500 zł. (w tym zajęcia dodatkowe i specjalistyczne)

Wyżywienie całodzienne – 10,00 zł.

UWAGA!
Nieobecność dziecka w Żłobku nie zwalnia rodziców z obowiązku uiszczenia opłaty stałej. W przypadku nieobecności dziecka rodzicowi zostaje zwrócona kwota wyżywienia za dany dzień/dni nieobecności (w miesiącu następnym). Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 15 – go dnia każdego miesiąca na konto bankowe na podstawie faktury wysyłanej drogą elektroniczną na wskazany przez rodzica adres e-mail.

Nr konta: 1494 8412 2220 3500 0801 2900 01